Menu
  • Strona główna AGH
  • AGH UST Main Page
  • AGH科学技术大学首页
  • Главная - AGH Научно-технический университет
  • Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца - Головна Сторінка
  • AGH La Universidad de Ciencia y Tecnología - Página de inicio
 

实现,专利和许可证

AGH科技大学的创新潜力是体现在其知识产权,专利,商标,实用新型和研究项目拥抱。AGH科技大学成立一个特殊的单位,AGH科大技术转移中心,建立机制,促进和加强创新技术和知识转移,从大学到企业家,行业和其他外部机构。单位的更多信息,可以在其网页上发现。

 

版权所有 © 2013 AGH科学技术大学